بازدید از کارخانه اعضای انجمن

بازدید از کارخانه اعضای انجمن

بازدید اعضای هیئت مدیره و دبیر انجمن از شرکتهای عضو در شهر مشهد

 

شرکت تولید نور

شرکت پارس سامان ایرانیان

شرکت پارس شعاع توس

شرکت فناوران صنعت برق توس

شرکت کوه نور (در شرف عضویت)

 


اشتراک گذاری