حقوقی

زیرساخت قانونی و تشکیلاتی انجمن بر اساس بخش نامه های اجرایی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» شکل گرفته و هیئت مدیره دائماً ملزم به تبادل و به روز رسانی اطلاعات با دفتر مربوطه است. در بخش حقوقی موضوعاتی از جمله موارد ذیل الذکر مورد بررسی واقع می گردد:

  • پیگیری برگزاری مجامع و تصمیمات آن
  • رایزنی و بررسی پیشنهادات اعضاء جهت تغییر اساسنامه و ارتباط با دفتر مربوطه در وزارت
  • پیگیری مسائل حقوقی انجمن با نهادها و مجامع قانونی
  • طرح یا رسیدگی به شکایات احتمالی

 

 مدیر واحد حقوقی: آقای دکتر جواد جوادزاده

اشتراک گذاری