دبیر انجمن

دبيرخانه انجمن صنفی تحت مسئوليت مستقيم دبيرانجمن صنفی و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرایی و اجرای مصوبات هيأت مديره در مركز اصلی انجمن صنفی داير و مي تواند داراي کارکنانی باشد كه بنا به پيشنهاد ریيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره، به كار گمارده می شوند.

وظايف واختيارات دبیر:

۱ -حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی.

۲ -انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.

۳ -امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیئت مدیره.

۴ -تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن.

۵ -تهیه دفاتر "عضویت" و "امور مالی" با نظر وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و هم چنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

۶ -ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن در دفتر رسمی انجمن صنفی.

۷ -تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

۸ -ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی.

۹ -مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیران و بازرسان.

۱۰ -ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئول مربوط.

۱۱ -انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

۱۲-پیگیری امور مربوط به انجمن از ارگانها و سازمانهای دولتی.

۱۳ -پیگیری امور مربوط به اعضا و درخواست های اعضا از سازمانها و ارگانهای دولتی ذیربط .

۱۴-تهیه و صدور گواهینامه عضویت جهت اعضاء

۱۵ -پیگیری امور مربوط به دریافت حق عضویت اعضاء

۱۶ -بازدید از کارخانه شرکتهای متقاضی عضویت در انجمن و بهمراه هیئت مدیره انجمن صنفی

اشتراک گذاری