مجامع و هیات مدیره های قبل

مجمع سال ۱۳۷۷:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۵ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی نماینده شرکت سمت
۱ آقای حبیب صمیمی نژاد  صنایع روشنایی فجر   رئیس هیئت مدیره
۲ آقای وحید آبادیان  مازی نور نایب رئیس
۳ آقای حسین احمدی زاده  جهان نور خزانه دار
۴ آقای محمدعلی انتظار قائم  مهنور عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای محمد فتحی  نورسازان عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای احمد زمانی  آذین مهتاب سپهر عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای شریفی  آرم عضو اصلی هیئت مدیره
۸ آقای مهدی زریبافی  نوافرم اعضای علی البدل هیئت مدیره
۹ آقای بهرام پلونده  الکتروزر اعضای علی البدل هیئت مدیره
۱۰ آقای مرتضی سیدی  نورانی  بازرس اصلی
۱۱ آقای علی اصغر هاشمی  علیا بازرس علی البدل
۱۲ آقای میکائیل شریفی  -------- دبیر
 
 

مجمع سال ۱۳۸۳:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی نماینده شرکت سمت
۱ آقای حبیب صمیمی نژاد  صنایع روشنایی فجر   رئیس هیئت مدیره
۲ آقای شهرام شریف زاده طادی  کلوته نور نایب رئیس
۳ آقای حسین احمدی زاده  جهان نور خزانه دار
۴ آقای ناصر آزادی احمدآبادی  تکساز عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای اصغر امینی  گلنور عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای فرهان پورآذری دیزجی  نوافرم عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای علی اصغر صلبی  جار عضو اصلی هیئت مدیره
۸ آقای محمد دانش فیروز آبادی  آروین اعضای علی البدل هیئت مدیره
۹ آقای عباس میرفخرایی  صنایع روشنایی فجر اعضای علی البدل هیئت مدیره
۱۰ آقای علی جوادزاده طباطبایی  شب فروز بازرس اصلی
۱۱ آقای محمد پولادیان کاری  نور جم بازرس علی البدل
 
 

مجمع سال ۱۳۸۷:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۶ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی نماینده شرکت سمت
۱ آقای حبیب صمیمی نژاد  صنایع روشنایی فجر  رئیس هیئت مدیره
۲ آقای شهرام شریف زاده طادی  کلوته نور نایب رئیس
۳ آقای حسین احمدی زاده  جهان نور خزانه دار
۴ آقای ناصر آزادی احمدآبادی  تکساز عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای اصغر امینی  گلنور عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای فرهان پورآذری دیزجی  نوافرم عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای علی اصغر صلبی  جار عضو اصلی هیئت مدیره
۸ آقای مجید احمدی نیا  --------  دبیر
 
 

مجمع سال ۱۳۹۰:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی نماینده شرکت سمت
۱ آقای حبیب صمیمی نژاد  صنایع روشنایی فجر  رئیس هیئت مدیره
۲ آقای فرهان پورآذری دیزجی  نوافرم نایب رئیس
۳ آقای حسین احمدی زاده  جهان نور خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره
۴ آقای ناصر آزادی احمدآبادی  تکساز عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای اصغر امینی  گلنور عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای شهرام شریف زاده طادی  کلوته نور عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای علی اصغر صلبی  جار عضو اصلی هیئت مدیره
۸ آقای مجید احمدی نیا -------- دبیر
 
 

مجمع سال ۱۳۹۳:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی نماینده شرکت سمت
۱ آقای حبیب صمیمی نژاد  صنایع روشنایی فجر رئیس هیئت مدیره
۲ آقای فرهان پورآذری دیزجی  نوافرم نایب رئیس
۳ آقای حسین احمدی زاده  جهان نور خزانه دار
۴ آقای ناصر آزادی احمدآبادی  تکساز عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای اصغر امینی  گلنور عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای محمدهادی پورعشقی  آرم عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای سید علی میرفخرایی  صنایع روشنایی میران نور گستر   عضو اصلی هیئت مدیره
 
 

مجمع سال ۱۳۹۶:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ مجمع عمومی عادی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی نماینده شرکت سمت
۱ آقای ناصر آزادی احمدآبادی  تکساز رئیس هیئت مدیره
۲ آقای حسین احمدی زاده  جهان نور نایب رئیس
۳ آقای سید علی میرفخرایی  صنایع روشنایی میران نور گستر   خزانه دار
۴ آقای ایمان شریفی  مازی نور عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای فریدون گلکار  اطلس نور عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقای اصغر امینی  گلنور عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای جواد جودزاده طباطبایی  شب فروز عضو اصلی هیئت مدیره
 
 
 

مجمع سال ۱۴۰۰:  

با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ مجمع عمومی عادی و حضور ۳۹ نفر از ۵۱ عضو انجمن اعضای، هیئت رئیسه به شرح ذیل میباشد:

ردیف نام و نام خانوادگی نماینده شرکت سمت
۱ آقای ناصر آزادی احمدآبادی  تکساز رئیس هیئت مدیره
۲ آقای اصغر امینی  گلنور نایب رئیس
۳ آقای سید علی میرفخرایی  صنایع روشنایی میران نور گستر   خزانه دار و عضو هیئت مدیره
۴ آقای جواد جوادزاده  شب فروز عضو اصلی هیئت مدیره
۵ آقای ایمان شریفی  مازی نور عضو اصلی هیئت مدیره
۶ خانم پونه جلالی  آلتون رای عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای علی آملی  مه سازان عضو اصلی هیئت مدیره
۸ آقای اصغر حسنی  نور گستران فاران بازرس
۹ آقای منصور صیادی  -------- دبیر انجمن
۱۰ آقای حسین احمدی زاده  جهان نور عضو هیئت مدیره(علی البدل)
۱۱ آقای غلامرضا دهقان  شهاب توشه عضو هیئت مدیره(علی البدل)
۱۲ آقای هادی خبیری پور  پیشگامان عصر ارتباطات  بازرس(علی البدل)
 
اشتراک گذاری