مشاور حرفه ای

پس از سالها همکاری میان اعضاء در انجمن و با توجه به نهادینه شدن روحیه همکاری، شکل جدیدی از خدمات به اعضاء شکل گرفته که بر پایه احساس نیاز هر عضو به «عارضه یابی» در کل یا بخشی از واحد متبوعش، این همکاری و خدمت ارائه می گردد.

اعضاء بر اساس احساس نیاز خود ضمن ارتباط مستقیم با هیئت مدیره برای حل و فصل موضوع اختصاصی در کسب و کار خود مسئله ای را طرح و هیئت مدیره بر اساس اطلاعات از محیط کلان کسب و کار و ظرفیت های بومی صنعت، طی جلسات مشاوره راه حل مشاوره ای و یا تیمی را جهت کمک و ایجاد راه حل پیشنهاد و ارائه میدهند.

اشتراک گذاری