هیات مدیره

هيأت مديره داراي ۷ (هفت) نفر عضو اصلي و ۲ (دو) نفر عضو علی البدل بوده كه از بين كانديداهای واجد شرايط، با اکثریت نسبی آراء ماخوذه در جلسه مجمع عمومی عادی، براي مدت ۳ سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره های بعدي در صورت حفظ شرايط لازم، بلامانع است.

وظايف و اختيارات هيأت مديره:

۱- تهيه و تنظیم دفاتر مالی، عضويت و صورتجلسات هيات مديره به نحوی که قابل استناد بوده و نمایانگر گردش مالی، نحوه و ترتیب عضویت اعضا و مصوبات قانونی هیات مدیره باشد.

۲- اجرای دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳- دعوت مجامع عمومی درموعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفی.

۴- بررسي بودجه و گزارش مالی خزانه دارو پيشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگی به امور جاري انجمن صنفی.

۶- تعيين محل اقامتگاه قانونی و دفتر مركزي انجمن صنفی.

۷- انتخاب و معرفی نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.

۸- بررسي وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه های جاری و ضروری آن.

۹- همكاری درجهت تاسيس و تقويت شركتهای تعاونی و ايجاد امكانات رفاهی براي اعضا.

۱۰- وكالت و نمايندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات اين اساسنامه.

۱​​​​​​​۱- اتخاذ تصميم در مورد پيمان های دسته جمعی و بررسی وتصويب آیين نامه های داخلی.

۱۲- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به اعضا (مطابق بند4 ماده13).

۱۳- تعيين و اعزام نمايندگانی جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته های مختلف نظير حفاظت فنی و بهداشت كار با رعايت مقررات قانونی.

۱۴- تشكيل كميته های مختلف (در صورت لزوم) از قبيل كميته حل اختلاف، كميته عضويت، كميته تداركات و پشتيبانی، كميته امور حقوقی، كميته رفاهی و ساير كميته ها.

۱۵- بررسی و تصویب  پيوستن به انجمن‌های صنفی دیگر به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط و يا خارج شدن از كانونهای مذكور.

اشتراک گذاری