هیات مدیره وقت

۱- ناصر آزادی (رئیس هیات مدیره)
۲- اصغر امینی (نائب رئیس هیات مدیره)
۳- سیدعلی میرفخرائی (عضو و خزانه دار هیات مدیره)
۴- جواد جوادزاده طباطبایی (عضو هیات مدیره)
۵- ایمان شریفی (عضو هیات مدیره)
۶- پونه جلالی (عضو هیات مدیره)
۷- حسین احمدی زاده (عضو هیات مدیره)
بازرس اصلی: اصغر حسنی
دبیر انجمن : منصور صیادی
اشتراک گذاری